Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

Ngày 15-06-2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

<p><span style="font-size: small;"><strong>Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ thạc sĩ, tr&igrave;nh độ tiến sĩ&nbsp;</strong><strong>đợt II, th&aacute;ng 8</strong><strong> năm 2017:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Thời gian tuyển sinh:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh tr&igrave;nh độ thạc sĩ: Thứ Bẩy, ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 8 v&agrave; Chủ Nhật, ng&agrave;y&nbsp; 20&nbsp; th&aacute;ng 8 năm 2017.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Thời gian tổ chức x&eacute;t tuyển tr&igrave;nh độ tiến sĩ: Thứ Bẩy, ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 8 v&agrave; Chủ Nhật, ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 8 năm 2017.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>Li&ecirc;n hệ </em><em>nộp hồ sơ</em><em> v&agrave; </em><em>&ocirc;n tập tại </em><em>c&aacute;c trường đại học th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n theo số điện thoại v&agrave; địa chỉ sau:</em></span></p>
<p><em><img src="http://sdh.tnu.edu.vn/Uploads/Tinymce/SDH_8.2017.png" alt="" width="683" height="363" /></em></p>
<p><span style="font-size: small;"><em><em>Chi tiết xem tại File đ&iacute;nh k&egrave;m.</em></em></span></p>

Các bài liên quan