Slide

Ngày 20-09-2022

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn bài test thử định dạng đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên đợt thi ngày 24 tháng 9 năm 2022

Đính kèm:

Các bài liên quan