Thông tin luận án

Ngày 22-09-2022

Trang thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Ammone Phomphiban

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Dạy học đại số ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học                      Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Ammone Phomphiban

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS. TS Nguyễn Danh Nam - Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Outhay Bannavong - Đại sứ quán Lào

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được các kết quả sau:

* Về lý luận:

 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình, mô hình hóa toán học, dạy học mô hình hóa toán học và năng lực mô hình hoá toán học của học sinh trong dạy học Đại số.

- Đề xuất quy trình mô hình hóa trong dạy học toán; xác định các thành tố trong dạy học và xác định cấp độ và biểu hiện của năng lực mô hình hóa toán học.

- Đề xuất quy trình dạy học mô hình hóa trong dạy học Đại số theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh.

* Về thực tiễn:

- Đánh giá được thực trạng dạy học Đại số ở trường Trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh.  

- Đề xuất được một số biện pháp sư phạm phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh thông qua dạy học Đại số; các biện pháp có thể vận dụng đạt hiệu quả khả quan trọng thực tế trong dạy học Đại số, có  góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Các ví dụ minh họa và hoạt động mô hình hóa là tài liệu tham khảo cần thiết cho giáo viên môn Toán quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp sư phạm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Áp dụng kết quả nghiên cứu và biện pháp sư phạm đã đề xuất trong nghiên cứu vào dạy học môn Toán, góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Luận án là một tài liệu tham khảo  dành cho giáo viên môn Toán và học sinh trung học phổ thông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Nhiều vấn đề bỏ ngỏ trong hướng này cần được tiếp tục nghiên cứu:

- Nghiên cứu vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học một số nội dung khác của môn Toán như hình học, giải tích, xác suất – thống kê,… ở trường trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Nghiên cứu sử dụng các mô hình toán học trong dạy học môn Toán theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: Teaching Algebra in high schools of Lao People's Democratic Republic in the direction of developing mathematical modeling competence for students

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching                            Code: 9140111

Student: Ammone Phomphiban

Supervisors:

Assoc. Prof.Dr. Nguyen Danh Nam

Dr. Outhay Bannavong

Training Institution: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation achieved the following results:

* Theoretical research results:

- Systematized the theoretical basis of model, mathematical modeling, teaching mathematical modeling and mathematical modeling competence.

- Proposed modeling process in teaching mathematics; identified the elements in teaching and determined the level and description of mathematical modeling competence.

- Proposed the process of teaching modeling in teaching Algebra in the direction of developing modeling competence for students.

* Practical research results:

- Assessed the current situation of teaching Algebra in high schools of Lao People's Democratic Republic in the direction of developing mathematical modeling competence for students.  .

- Proposed some pedagogical measures to develop students' mathematical modeling competence through teaching Algebra; measures that can be applied have practical effect in teaching Algebra, contributing to the development of mathematical modeling competence for high school students in the Lao People's Democratic Republic.

- Illustrative examples and modeling activities are essential references for teachers of Mathematics interested in teaching innovation.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

- The research results of the dissertation provide the theoretical basis, assess the situation and propose pedagogical measures. The dissertation can be applied in developing mathematical modeling competence for high school students in Lao People's Democratic Republic.

- Applying research results and pedagogical measures proposed in the research to teaching Mathematics, contributing to innovating teaching methods of Mathematics in high schools of the Lao People's Democratic Republic.

- The dissertation is a reference for mathematics teachers and high school students of the Lao People's Democratic Republic in learning and teaching mathematics, for master and Ph.D students majoring in Theory and Methods of Teaching Mathematics.

Recommendations for Further Studies

Many open issues in this direction need to be further studied:

- Research and apply modeling method in teaching some other content of Mathematics such as geometry, analysis, probability - statistics, etc. in high school of Lao People's Democratic Republic.

- Research on the use of mathematical models in teaching mathematics in the direction associated with practical contexts.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan