Thông tin luận án

Ngày 15-06-2020

Trang thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tuyến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: "Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở"

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học

Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Nguyễn Hữu Tuyến

Người hướng dẫn khoa học:

 1. PGS.TS. Vũ Quốc Chung
 2. PGS.TS. Cao Thị Hà

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được các kết quả sau:

1) Cụ thể hóa và làm rõ được khái niệm Học trải nghiệm của D. Kolb, đưa ra đặc trưng về Học trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở, đó là: “Hoạt động mà người học được tiếp cận, làm việc trực tiếp trên đối tượng học tập; huy động những kinh nghiệm của bản thân và người khác để có được kinh nghiệm mới nhờ quá trình chuyển hóa kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, giá trị sống của bản thân về thế giới khách quan”.

2) Đề xuất được chu trình Học trải nghiệm trong học tập môn Toán của học sinh cấp trung học cơ sở.

3) Đề xuất 5 bước phù hợp với tổ chức Hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở.

4) Đề xuất được 4 biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

1) Kết quả nghiên cứu của luận án là hữu ích đối với giáo viên môn Toán bậc trung học, có thể dùng để thiết kế phần lớn các bài học trong môn Toán cấp trung học cơ sở và một số ở cấp trung học phổ thông để tổ chức cho học sinh học tập ngay trên lớp học hoặc ngoài lớp học; phù hợp với cả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành hoặc chương trình mới. Thiết kế bài học có thể được thực hiện cho chương trình môn học, các chủ đề tự chọn, chủ đề hoạt động trải nghiệm/hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

2) Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sẽ hữu ích cho công tác bồi dưỡng giáo viên; triển khai dạy học STEM đối với các môn học liên quan cho học sinh cấp trung học cơ sở/trung học phổ thông.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Nhiều vấn đề mở trong hướng này đang cần được nghiên cứu. Trước mắt chúng tôi quan tâm đến một số vấn đề sau, liên quan trực tiếp với các kết quả chúng tôi đã thu được:

- Mở rộng và phát triển nghiên cứu vấn đề tổ chức Học trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

- Nghiên cứu sâu hơn về đánh giá hoạt động Học trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở/trung học phổ thông.

- Nghiên cứu về Phong cách học tập/Kiểu học và vai trò của giáo viên; tương ứng với nó là Hồ sơ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong dạy học môn Toán.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Organizing experiential activities in teaching Maths for junior-secondary school students"

Major:  Theory and Methodology of Mathematics Teaching

Code: 9140111

PhD. Student: Nguyen Huu Tuyen

Supervisors:

1. Assoc.Prof. Dr Vu Quoc Chung      

2. Assoc.Prof. Dr Cao Thi Ha            .

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The thesis has:

 1. concretized and clarified D. Kolb’s definition of experiential learning, and identified the features of experiential learning in teaching mathematics in junior secondary schools. “Experiential learning activities are the activities where students can approach and work directly with the subject matters, mobilize experience of their own and of other people to gain new experience through the process of experience transformation to enhance their own living values and perception of the objective world.”
 2. proposed an experiential learning process in learning mathematics among junior secondary students.
 3. proposed five steps suitable for organizing experiential learning in teaching mathematics at junior secondary schools.
 4. proposed four specific methods to improve the efficiency of organizing mathematics teaching through experiential activities for junior secondary students.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

 1. Practical applications of the research results
 2. The research results of the dissertation are very helpful for junior secondary teachers of Maths. They can be used to design most of the lessons at junior secondary level and some at upper secondary level to organize students’ learning inside or outside the classroom. The research results are also suitable for both the current and the new junior secondary curriculum. Lesson designing can be used for the subject curriculum, selective themes, and the themes of experiential or vocational activities.
 3. The research results of the dissertation are also very helpful for training teachers and implementing STEM education in related subjects for students at both lower and upper secondary levels.
 4. Recommendations for further studies. 

There are a lot of other issues that need further research; however, we are interested in the following issues, which are directly related to the results of this research.

 • Broaden and develop the research of organizing experiential learning in teaching mathematics at upper secondary schools.
 • Do further research on the assessment of experiential learning in teaching mathematics at lower and upper secondary schools.
 • Do research on learning styles, teachers’ roles and accordingly teacher portfolios to improve the educational quality of secondary students in teaching mathematics.
 •  

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan