Slide

Ngày 22-09-2022

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt ngày 24 tháng 9 năm 2022

Đính kèm:

Các bài liên quan