Thông tin luận án

Ngày 15-06-2020

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trương Mộng Diện

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Vận dụng algorit sáng chế để tổ chức dạy học Di truyền học (Sinh học 12 - Trung học phổ thông)"

Ngành: LL & PPDH Bộ môn Sinh học

Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Trương Mộng Diện

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Vận dụng algorit sáng chế vào quá trình dạy học là hướng đi mới, nhiều triển vọng, phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay vì algorit sáng chế khuyến khích sử dụng tối đa những phẩm chất tích cực của người học. Học sinh có thể thực hiện các thao tác tư duy để giải quyết vấn đề tùy theo hiểu biết, kinh nghiệm, khả năng của mình, tìm ra lời giải theo con đường của riêng mình.
  2. Thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học có vận dụng algorit vừa cung cấp kiến thức khoa học về Di truyền học, vừa dạy học sinh cách học, cách tư duy khoa học, tư duy hệ thống. HS có thể thực hiện quá trình học tập đạt kết quả cao và giải quyết các tình huống mà đời sống xã hội đặt ra một cách khoa học, sáng tạo, hiệu quả.
  3. 3. Dựa trên các nguyên tắc nhất định đề xuất quy trình thiết kế bản ghi algorit trong dạy học Sinh học và thiết kế được một số bản ghi algorit phần DTH bước đầu đã đem lại hiệu quả tốt trong quá trình giảng dạy và là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho giáo viên trong dạy học Sinh học.
  4. 4. Sử dụng algorit trong dạy học Di truyền học (Sinh học 12) khi dạy học lí thuyết và dạy học bài tập Di truyền học ở các mức độ khác nhau đã nâng cao dần hoạt động tích cực của HS. Từ mức độ bản ghi algorit được sử dụng như một công cụ để giáo viên tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, đến mức độ cao hơn là algorit được học sinh tự thiết kế và sử dụng như sản phẩm tư duy của chính mình.
  5. Thông qua quy trình xây dựng các bài tập sáng tạo và quy trình hướng dẫn học sinh giải các bài tập sáng tạo trong dạy học Di truyền học (Sinh học 12 – Trung học phổ thông) đã làm cho quá trình dạy học Di truyền học trở nên đơn giản hơn, hấp dẫn hơn và hiệu quả cao hơn. Học sinh không chỉ biết sử dụng các nguyên tắc sáng tạo vào giải các bài toán Di truyền học mà còn biết vận dụng những nguyên tắc đó vào quá trình học tập nói chung và cả các vấn đề mà các em gặp phải trong suốt cuộc đời.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, vận dụng algorit sáng chế trong dạy học Di truyền học một cách hợp lí sẽ nâng cao năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.

 Phương pháp algorit có nhiều ưu điểm trong dạy học, vì đây là một phương pháp tư duy. Nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên sẽ rèn luyện cho HS một phong cách học tập khoa học để học suốt đời. Vì vậy, việc vận dụng algorit không chỉ áp dụng trong dạy học Di truyền học mà còn có thể áp dụng ở nhiều phần khác của Sinh học,  không chỉ áp dụng trong dạy học Sinh học mà còn có thể áp trong dạy học các môn học khác, không chỉ áp dụng trong dạy học mà còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu và vận dụng quy trình thiết kế và sử dụng algorit trong DH các học phần khác của chương trình Sinh học ở trung học phổ thông và đưa phương pháp dạy học algorit vào hệ thống phương pháp dạy học Sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngành Sinh học.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "The application of invented algorithm in organizing Genetics teaching (Grade 12 Biology Program)"

Major: Theory and Methods of Biology Teaching

Code: 9140111

PhD. Candidate: Truong Mong Dien

Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Nguyen Phuc Chinh

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

  1. The application of invented algorithm in teaching Genetics is a new and promising direction, which is suitable to the current educational renovation goals because the invented algorithm encourages the maximum use of learners' positive qualities. Students can perform thinking manipulations to solve problems based on their knowledge, experience, abilities, and find solutions in their own way.
  2. The application of algorithm in teaching activities helps students gain scientific knowledge of genetics and at the same time teaches them how to learn and think scientifically and systematically. Students can carry out the learning process with high results and solve the situations that social life poses to them in a scientific, creative and effective way.
  3. 3. Based on certain principles, the reseacher has proposed the procedure of designing algorithmic records in teaching Biology and designed some algorithmic records for Genetics, which have initially had good results in the teaching process and are a valuable source of reference for teachers in teaching Biology.
  4. 4. The use of algorithm in teaching Genetics (Grade 12 Biology Program) when teaching Genetics theories and exercises at different levels has gradually improved the active activities of students. Algorithm is used from the level at which algorithmic records are used as a tool for teachers to organize students’ learning activities to a higher level where algorithm can be designed and used by the students themselves as a product of their own thinking.
  5. Through the process of building creative exercises and the process of guiding students to solve creative exercises in teaching Genetics (Grade 12 Biology Program), the teaching process of Genetics has been made simpler, more interesting and more effective. The students have not only known how to use creative principles in solving Genetic problems but also applied them to the learning process in general and the problems they may face in their lives.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Applications in Practice

The results of the pedagogical experiment show that appropriate application of invented algorithm in teaching Genetics will improve students' cognitive capacity, problem-solving capacity and creative thinking ability.

The algorithmic method has many advantages in teaching because it is a method of thinking. If this method is used regularly, students will gain a scientific learning style for lifelong learning. Therefore, the application of algorithm can be applied not only in teaching Genetics but also in other contents of Biology as well as in teaching other subjects. Moreover, it can be applied not only in teaching but also in many other areas of social life.

Recommendations for Further Studies

Continue to study and apply the process of designing and using algorithm in teaching the other contents of the Biology program at high school and introduce the algorithmic teaching method into the system of Biology teaching methods in the training program of Bachelor of Pedagogy in Biology.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan