Thông tin luận án

Ngày 09-09-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Đặng Công Vĩnh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tên đề tài luận án tiến sĩ: Bồi dưỡng năng lực khai thác chương trình giáo dục môn Toán cho giáo viên trung học phổ thông.

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học

Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Đặng Công Vĩnh

Người hướng dẫn khoa học:

 1.PGS.TS Nguyễn Chí Thành

2. PGS.TS  Nguyễn Danh Nam.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được các kết quả sau:

          Về phát triển lý luận:

- Hệ thống những lý luận về chương trình, chương trình môn Toán cấp THPT và năng lực khai thác chương trình giáo dục môn Toán của giáo viên THPT.

- Đề xuất những thành tố của năng lực khai thác chương trình giáo dục môn Toán của giáo viên THPT.

- Đề xuất quy trình khai thác chương trình giáo dục môn Toán cấp THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

             Về ứng dụng thực tiễn:

- Phân tích và đánh giá được thực trạng về năng lực khai thác chương trình giáo dục môn Toán của giáo viên THPT;

- Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực khai thác chương trình giáo dục môn Toán cho giáo viên THPT.

- Đề xuất một số hướng dẫn giúp giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy, hoạt động dạy học và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

 

      CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

1.  Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

- Kết quả nghiên cứu của luận án là hữu ích đối với giáo viên môn Toán THPT, có thể dựa vào các hướng dẫn để khai thác chương trình giáo dục môn Toán và dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sẽ hữu ích cho công tác bồi dưỡng giáo viên.

2.  Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Nhiều vấn đề mở trong hướng này đang cần được nghiên cứu. Trước mắt chúng tôi quan tâm đến một số vấn đề sau, liên quan trực tiếp với các kết quả chúng tôi đã thu được:

- Mở rộng và phát triển nghiên cứu vấn đề tổ chức khai thác chương trình giáo dục môn Toán ở trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Nghiên cứu sâu hơn về đánh giá năng lựckhai thác chương trình giáo dục môn Toán của giáo viên trường THPT.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title:“Fostering the competency to exploit Mathematics curricula for high school teachers”

Major: Theory and Methodology of MathematicsTeaching

Code: 9140111

PhD. Student: Dang Cong Vinh

Scientific Supervisor:

1. Assoc. Prof. Dr Nguyen Chi Thanh

2. Assoc. Prof. Dr Nguyen Danh Nam.

Training Institute: University of Education - Thai NguyenUniversity

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

Theortical research results:

The dissertationhas:

- summarized theories about curriculum, high school Mathematics curricula and the competency to exploit Mathematics curricula of high school teachers;

- proposed the elements of the competency to exploit Mathematics curricula of high school teachers;

- proposed the process of exploiting the high school math curriculum in the direction of developing students’ competencies.

Practical research results:

- Analyzed and evaluated the current situation of high school teachers' competency to exploit Mathematics curricula;

- Proposed pedagogical measures to foster the competency to exploit Mathematics curricula for high school teachers;

- Proposed a number of guidelines to help teachers design lesson plans, teaching activities and organize teaching in the direction of developing students’ competencies.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES


1. Applications in Practice

- The research results of the dissertation are useful for high school math teachers, who can rely on the guidelines to exploit Mathematics curricula and teach math in the direction of developing student’s competencies to meet the needs of fundamental and comprehensive education reform.

- The research results of the dissertation may be useful for teacher training.

 2. Recommendations for Further Studies

Many open issues in this direction are still in need of research. In the immediate future, we are interested in the following issues, which are directly related to the results we have obtained:

- Expand and develop research on the organization and exploitation of Mathematics curricula in primary and lower secondary schools.

- Further research on assessing high school teachers’ competencies to exploit Mathematics curricula.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan