Thông tin luận án

Ngày 17-09-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Dương Hồng Thắng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Điều kiện lao động, một số bệnh liên quan nghề nghiệp ở người chăn nuôigà tại Huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và hiệu quả của giải pháp can thiệp 

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Mã số: 9.72.07.01

Họ và tên NCS: Dương Hồng Thắng

Người hướng dẫn khoa học

1. GS.TS Đỗ Văn Hàm 

2. PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.Đề tài luận ánđưa ra được những số liệu khoa học về mức độ ô nhiễm của điều kiện môi trường lao động tại các hộ chăn nuôi và xác định được tỷ lệ mắc các bệnh thường gặp. Các bệnh mắt, bệnh ngoài da và bệnh thuộc hệ hô hấp là 3 bệnh có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng ở chăn nuôi gà.

2. Đề tài đã đưa ra được giải pháp can thiệp tổng hợp chăm sóc sức khỏe người chăn nuôi gà có hiệu quả, bao gồm lồng ghép các nội dung truyền thông giáo dục sức khoẻ; Cải thiện điều kiện môi trường lao động và tập huấn, tư vấn cho các bộ y tế về kỹ năng khám phát hiệnbệnh sớm, điều trị bệnh.

3. Đề tài đã huy động được nguồn lực của cộng đồng trong việc tham gia cải thiện điều kiện môi trường lao động, giảm tỷ lệ mắc một số bệnh ở người chăn nuôi gà. Các giải pháp chăm sóc sức khỏe người chăn nuôi gà phù hợp với thực tiễn, được cộng đồng chấp nhận, có khả năng nhân rộng.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng

Các giải phápcan thiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng người chăn nuôi đã được tiến hành và thu được hiệu quả nhất định,góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm được tỷ lệ một số bệnh thường gặp.Các giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng có khả năng duy trì và nhân rộng ra các địa phương khác của tỉnh Bắc Giang cũng như trong toàn quốc trong điều kiện chăn nuôi tương tự.

2. Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

  Do nhiều lý do nên nghiên cứu của tác giả chưa được triển khai trên phạm vi và cỡ mẫu lớn hơn để có thể đưa ra một kết quả, đánh giá tổng quát, đầy đủ hơn về điều kiện lao động và sức khỏe, bệnh tật của người chăn nuôi gà trong các điều kiện môi trường cũng như đặc thù kinh tế, xã hội khác nhau. Các giải pháp can thiệp cũng chưa thật sự đầy đủ và sâu rộng. Nếu được tiếp tục nghiên cứu, tác giả sẽ tiến hành trên phạm vi địa lý rộng với cỡ mẫu áp dụng lớn hơn, tiến hành thm nhiều giải pháp can thiệp cùng thời gian kéo dài hơn. Nếu như vậy các kết quả thu được sẽ đầy đủ và thuyết phục hơn.

 

INFORMATION PAGE OF DISSERTATION

 

Doctoral dissertation: “Woking conditions, some occupational diseases among chicken breeder at Yen The District, Bac Giang Province and the effect of intervention 

Speciality:Public Health

Number code: 9.72.07.01

Name of student: Duong Hong Thang

Supervisors:                          

1. Prof. PhD. Do Van Ham

2. Associate Prof. PhD. Nguyen Thi Quynh Hoa 

Training Unit:Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Training Facility:Thai Nguyen University

 

NEW RESULTS OF DISSERTATION

1.The dissertation illustrated sciencetific figures about pollution level of working environment condition at livestock households and determined the incidence of common diseases. Eyes disease, dermatological diseases and respiratory diseases was high prevalence in community of people who raised chicken

2. The dissertation provided effective integrated intervention to care chicken farmers which included the integration of health education; Improving working condition and training, counselling for health providers about skills of early diagnosis and treatment.

3. The dissertation has mobilized community resources to participate in improving working environment conditions, reducing the incidence of some diseases in chicken farmers.Health care solutions for chicken farmers are practical, acceptable, and scalable.

 

APPLICATION AND ABILITY TO APPLY IN REALITY, GAPS OF KNOWLEDGE NEED TO RESEARCH CONTINUOUSLY

1. Application and ability to apply in reality

The intervention of caring community health of breeders carried out and achieved certain results which contribute to reduce environmental pollution and reduce the incidence of common diseases. Community health care interventions are likely to be maintained and replicated in other localities of Bac Giang province as well as nationwide under similar livestock conditions.

2. Gaps of knowledge need to research continuously

Due to many reasons, the author's research has not been implemented on a larger scale and sample size to be able to provide more comprehensive and complete assessment of working conditions and health and diseasesof chicken farmers under different environmental conditions as well as economic and social characteristics.The intervention solutions are not really complete and extensive.If the research is continued, the author will conduct it on a large geographic with larger sample size, experimentmany interventions with longer time.Therefore, the obtainedresults will be morecomprehensive and persuasive.

 

Nguồn: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan