CV 22/ĐHTN

CV 22/ĐHTN, "V/v Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ"

Thực hiện nghị Quyết 911/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên đã có công văn số 1603/ĐHTN-SĐH, ngày 28 tháng 12 năm 2010 đề nghị các đơn vị báo cáo kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ, giai đoạn 2011-2012 và 2013-2020. Để tiếp tục triển khai các nội dung mới, liên quan đến đề án này của Chính phủ, đề nghị các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết các vấn đề sau:..........

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai và gửi báo cáo về Đại học Thái Nguyên trước ngày 20 tháng 01 năm 2011; Gửi kèm file mềm vào địa chỉ Email:

bansdh.dhtn@moet.edu.vn hoặc bandaotaosdh@tnu.edu.vn

Nội dung chi tiết trong File đính kèm

Đính kèm:

Các bài liên quan