Đề cương các môn thi tuyển Thạc sĩ

Ngày 19-06-2024

Quyết định về việc thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18/09/2018 | 10:53

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Toán cao cấp thống kê nông nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 10:40

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

18/09/2018 | 10:06

Thay đổi chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích

18/09/2018 | 10:05

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

18/09/2018 | 10:01

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

18/09/2018 | 09:55

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa phân tích của trường Đại học Khoa học

18/09/2018 | 09:51

Ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:48

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:41

Dạng thức đề thi, đề cương ôn tập các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc (5-2016)

13/05/2016 | 16:53

Trang 1/2 <12>