Liên kết đào tạo trong nước

Ngày 19-06-2024

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

14/02/2014 | 14:55

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Sinh thái và Tài Nguyên sinh vật

Viện Hóa học

14/02/2014 | 14:44

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Hóa học

Viện Toán học

14/02/2014 | 14:35

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Toán học

Tỉnh Vĩnh Phúc

14/02/2014 | 11:03

Chương trình hợp tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Bắc Giang

14/02/2014 | 10:59

Chương trình phối hợp Đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động công nghệ giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2015

Trường dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

14/02/2014 | 10:56

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn giai đoạn 2009 - 2015

Trường Đại học Hà Hoa Tiên

14/02/2014 | 10:37

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Hà Hoa Tiên

Trường Đại học Hùng Vương

14/02/2014 | 10:35

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Hùng Vương

Tỉnh Sơn La

14/02/2014 | 10:33

Chương trình hợp tác, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015

Tỉnh Quảng Ninh

14/02/2014 | 09:42

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Quảng Ninh 2009 - 2015

Trang 1/2 <12>