Đề án ĐTGV có trình độ Tiến sĩ giai đoạn 2010-2020

Ngày 19-06-2024

Kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911

14/10/2013 | 10:25

Cục đào tạo nước ngoài - Bộ giáo dục và đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911

QĐ 207 Quy định về tuyến sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012

14/10/2013 | 10:19

QĐ 207 Quy định về tuyến sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012 theo đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ...

Nội dung đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020

14/10/2013 | 09:57

Nội dung đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020

QĐ 5339 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 911

14/10/2013 | 09:51

QĐ 5339 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020"

Thông tư 130 hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010

14/10/2013 | 07:56

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010

CV 22/ĐHTN

13/09/2013 | 16:29

Trang 1/1 <1>