Tin tức & Sự kiện

Ngày 23-05-2019

Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC của Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ GD&ĐT thông báo Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngày 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 538/QLCL-QLVNCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Đại học Thái Nguyên cùng với 7 cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Theo văn bản thông báo, Bộ giáo dục và Đào tạo không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố tại Thông báo số 538/QLCL-QLVNCC ngày 20/5/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan