Liên kết đào tạo trong nước

Ngày 19-03-2019

Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh

14/02/2014 | 09:39

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh 2009 - 2015

Trường CĐ công nghệ Bắc Hà

14/02/2014 | 09:34

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà giai đoạn 2009 - 2015

Trường CĐ Công nghệ Viettronics

14/02/2014 | 09:32

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và Trường CĐ Công nghệ Viettronics

Trường CĐ Hóa chất Phú Thọ

14/02/2014 | 09:29

Bản ghi nhớ hợp tác giữ Đại học Thái Nguyên và Trường CĐ Hóa chất Phú Thọ

Trang 2/2 <12>