Thông báo

Ngày 19-11-2019

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia

16/03/2016 | 07:58

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

22/12/2015 | 13:45

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

08/12/2015 | 09:40

Biểu mẫu thẩm định luận văn thạc sĩ (2016)

12/11/2015 | 16:06

Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

13/07/2015 | 14:54

QĐ 1255 sửa đổi một số nội dung trong QĐ về công tác quản lý đào tạo sau đại học

29/06/2015 | 10:55

Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định về Công tác quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

QĐ 1254 sửa đổi một số nội dung trong QĐ đào tạo trình độ thạc sĩ

29/06/2015 | 10:50

Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Quy trình cấp trả văn bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, chứng chỉ Tiếng Anh

27/03/2015 | 09:58

Trang 1/1 <1>