Thông tin luận án

Ngày 04-01-2018

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trần Văn Nam

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tên đề tài luận án tiến sĩ: Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong Thơ mới 1932 - 1945 (Trên cứ liệu Thi nhân Việt Nam và thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính).

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9 22 01 02

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Nam

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Lý Toàn Thắng

Đơn vị đào tạo:Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ, ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã chỉ ra sự phong phú và đa dạng trong việc sử dụng chất liệu để kiến tạo miền Nguồn của các nhà Thơ mới khi ý niệm hóa tình yêu (có 21 miền Nguồn chiếu xạ đến miền Đích TÌNH YÊU).

2. Luận án cũng góp phần khẳng định cá tính sáng tạo,sự bứt phácũng như giá trị nhân văn trong tư duy thơ của các nhà Thơ mới so với các nhà thơ trung đại qua cách ý niệm hóa tình yêu. Cụ thể: Cùng viết về một chủ đề nhưng với lối tư duy vô ngã, thơ trung đại khắc họa tình yêu của con người mờ ảo, nhạt nhòa giữa thiên nhiên; còn Thơ mới với nền tư duy “dĩ nhân vi trung – lấy con người làm trung tâm”  đã tạo nên cái tôi bản ngã, tình yêu của con người hiện lên chân thực, sống động, gần gũi.

3. Cũng qua so sánh, luận án đã chỉ ra được sự độc đáo trong cách ý niệm hóa tình yêu của hai nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới: Xuân Diệu và Nguyễn Bính; qua đó làm nổi bật được một khía cạnh phong cách của hai nhà thơ về quan niệm tình yêu.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ học tri nhận và bộ môn Ngữ văn trong nhà trường.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Conceptual metaphor of love in the New Poetry 1932 - 1945 (On the basis of Vietnamese poets and the poetry of Xuan Dieu and Nguyen Binh).

Speciality: Vietnamese Linguistics

Code: 9 22 01 02

PhD. Candidate: Tran Van Nam

Supervisor: Prof. Dr.Sc. Ly Toan Thang

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. The dissertation has pointed out the richness and diversity in the way the poets of the New Poetry Movement used materials to create the source domain when conceptualizing love (21 source domains mapping to the target domain of LOVE).

2. The dissertation has also contributed to asserting the creative personality, the breakthrough as well as the human values in poetic thinking of the poets of the New Poetry Movement compared to the medieval poets in conceptualizing love. Specifically, when writing about the same topic, with the way of thinking without self, the medieval poetry portrays the love of human that is faint between nature; while new poetry with a "human-centered" mindset has created the ego and the love of the human appears true, alive and close.

3. With this comparison, the dissertation has shown the uniqueness in conceptualizing the love of two typical poets in the new poetry movement: Xuan Dieu and Nguyen Binh; thereby highlighting a stylistic aspect of the two poets on the concept of love.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The results of the thesis can be used as a reference for research and teaching in cognitive linguistics and Philology at school.

 

 Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan