Liên kết đào tạo

Ngày 12-09-2013

Thạc sĩ Khoa học Môi trường liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon - Philippine

Quyết định 317/QĐ-ĐHTN, ngày 18/03/2009 Phê duyệt Đề án Thạc sĩ Khoa học Môi trường liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon - Philippine

Các bài liên quan