Thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Ngày 27-12-2023

Thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Đính kèm:

Các bài liên quan