Năm 2006

Nhi Khoa; Ngôn ngữ học; Quản lý giáo dục; LL và PPDH Sinh học

1. Quyết định số 5722/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Nhi Khoa. Mã số: 60 72 16

2. Quyết định số 182/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo các chuyên ngành:

- Ngôn ngữ học. Mã số 60 22 01.
- Quản lý giáo dục. Mã số 60 14 05.
- LL và PPDH  Sinh học. Mã số 60 14 10

 

 

Các bài liên quan