Năm 2016

1. Quyết định số 474/QĐ-BGDĐT, ngày 05/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh. Mã số 60 22 02 01

- Ngôn ngữ Trung Quốc. Mã số 60 22 02 04

2. Quyết định số 539/QĐ-BGDĐT, ngày 22/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành:

- Quang học. Mã số 60 44 01 09

 

Các bài liên quan