Tuyển sinh nước ngoài

Ngày 17-02-2017

Thông báo xét tuyển đi học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài theo diện học bổng Hiệp định và học bổng Chính phủ năm 2017

Thông báo xét tuyển đi học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài theo diện học bổng Hiệp định

và học bổng Chính phủ năm 2017

 

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo có nhiều loại học bổng du học nước ngoài theo diện Hiệp định và theo Đề án 599 đào tạo đại học và thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Để các ứng viên có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất về học bổng du học và kịp thời gian làm thủ tục hồ sơ, Đại học Thái Nguyên đề nghị các cơ sở giáo dục thành viên (CSGDĐHTV) thông báo rộng rãi đến các khoa, bộ môn và cán bộ, giảng viên nội dung thông báo này và giới thiệu trang web của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ truy cập: http://vied.vn/vn) và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ truy cập: http://www.moet.gov.vn) để cán bộ, giảng viên được biết.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có Thông báo số 89/TB-BGDĐT ngày 15/02/2017 về tuyển sinh đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định; Thông báo số 35/TB-BGDĐT ngày 18/01/2017 về tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599. Thời hạn nộp hồ sơ về Cục Đào tạo với nước ngoài đối với ứng viên dự tuyển đi học tại Trung Quốc trước ngày 15/3/2017 (tính theo dấu bưu điện và đăng ký online); đối với ứng viên dự tuyển đi học theo Đề án 599 trước ngày 31/3/2017 (tính theo dấu bưu điện và đăng ký online). Các loại học bổng khác theo Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CSGDĐHTV triển khai xét tuyển và cử cán bộ, giảng viên đi học tại nước ngoài theo quy định. Danh sách cán bộ giảng viên được cử đi dự tuyển được CSGDĐHTV lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm) cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp về Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên trước thời gian quy định 07 ngày theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang Web: www.vied.vn hoặc http://www.moet.gov.vn.

Liên hệ: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên; Điện thoại liên hệ: 0280 3852653; Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.    

Các bài liên quan