Văn bản pháp quy

Ngày 11-09-2013

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 1682/QĐ-ĐHTN-SĐH, ngày 23 tháng 12 năm 2009 "Ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên"

Nội dung chi tiết trong File Đính Kèm.

Các bài liên quan