Thông tin luận án

Ngày 25-07-2017

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thu Trang

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS. NGUYỄN THU TRANG

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống".

Ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học Thú y.

Mã số: 62.64.01.04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn ThuTrang

Khóa đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học: 

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

2. TS. Nguyễn Văn Quang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Qua nghiên cứu hình thái và phân tích phân tử đã xác định được:ấu trùng thu thập từ lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên là ấu trùng C. tenuicollis của sán dây trưởng thành Taenia hydatigena.

- Xác định được đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng C. tenuicollis ở lợn và dê; tỷ lệ nhiễm sán dây T. hydatigenaở chó; tương quan giữa tỷ lệ nhiễm sán dây T. hydatigena ở chó và tỷ lệ nhiễm ấu trùng C. tenuicollis ở lợn và dê.      

- Xác định được đặc điểm bệnh ấu trùng C. tenuicollis ở lợn và bệnh sán dây T. hydatigena ở chó.

- Đã chế tạo được kháng nguyên từ ấu trùng C. tenuicollisđể chẩn đoán bệnh cho lợn và dê. Thử nghiệm trên lợn gây nhiễm và đối chứng thấy độ nhạy của phản ứng là 93,75% và độ đặc hiệu là 100%.Thử nghiệm chẩn đoán bệnh cho lợn trên thực địa thấy độ nhạy của phản ứng là 92,31% và độ đặc hiệu là 87,76%; cho dê trên thực địa thấy độ nhạy của phản ứng là 88,89% và độ đặc hiệu là 85,37%.

- Xác định được thuốc albendazol, liều 20 mg/kg TT/ngày, cho uống trong 5 ngày liên tục đạt hiệu lực diệt ấu trùng C. tenuicollis là 80%; thuốc praziquantel liều 30 mg/kg TT/ngày, cho uống trong 5 ngày liên tục đạt hiệu lực 90%.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các kết quả và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Xác định được đặc điểm dịch tễ của bệnh do ấu trùng C. tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, từ đó giúp người chăn nuôi chủ động trong việc phòng bệnh.

- Xác định được đặc điểm bệnh ấu trùng C. tenuicollis trên lợn và bệnh sán dây T. hydatigena trên chó, đây là cơ sở để cán bộ thú y và người chăn nuôi chẩn đoán bệnh qua chẩn đoán lâm sàng.

- Đã xác định được độ nhạy, độ đặc hiệu củaphản ứng khi sử dụng kháng nguyên chế tạo từ ấu trùng C. tenuicollis trong chẩn đoán bệnh, giúp công tác chẩn đoán bệnh dễ dàng và chính xác hơn.

- Đề xuất được các biện pháp phòng bệnh ấu trùng C. tenuicollis trên lợn, dêcó hiệu quả,từ đó giúp người nuôi hạn chế thiệt hại do bệnhgây ra.

Kết quả của luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học  thú y ở các Trường đại học, cao đẳng và Viện nghiên cứu chuyên ngành.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục có những nghiên cứu chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp của ấu trùng C. tenuicollis để chủ động nguồn kháng nguyên chẩn đoán bệnh cho gia súc là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title: "Study on the disease caused by Cysticercus tenuicollis larvae in pigs and goats in Thai Nguyen province and propose preventive control measures".

Major: Veterinary Parasitology and Microbiology

- Code:  62.64.01.04

- PhD candidate: Nguyen ThuTrang

Course Duration: 2014 -2017

Research Supervisors:

1. Prof. Nguyen Thi Kim Lan, PhD.

2. Nguyen Van Quang, PhD.

- Training institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Identify that the larvae collected from pigs and goats in Thai Nguyen province were C. Tenuicollis larvae of Taenia hydatigena adult tapeworm through studying morphology and molecular analysis.

- Determine the epidemiological characteristics of C. Tenuicollis larval disease in pigs and goats; the prevalence of T. Hydatigena tapeworms in dogs; the correlation between the prevalence of T. hydatigena tapeworms in dogs and the prevalence of C. tenuicollis larvae in pigs and goats.

- Determine the pathological characteristics of C. tenuicollis larval disease in pigs and T. hydatigena tapeworm disease in dogs.

- Produce antigen from C. Tenuicollis larvae to diagnose this disease in pigs and goats. Testing in experimental and control pigs, there was encountered the sensibility was 93.75%and the specificity was 100%.The sensibility was 92.31% and the specificity was 87.76% when diagnosed for pigs in the field; the sensibility was 88.89% and the specificity was 85.37% when diagnosed for goats in the field.

- Determine that albendazole medicine with a dose of 20 mg/kg corporal weight per day, given for 5 consecutive days, the effectiveness of deworming C. Tenuicollis larvae was 80%; praziquantel medicine with a dose of 30 mg/kg corporal weight per day, given for 5 consecutive days, the effectiveness of deworming C. Tenuicollis larvae was 90%.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical Applicability:

- Determine the epidemiological characteristics of C. tenuicollislarval disease in pigs and goats in Thai Nguyen province, from that helps the breeders actively prevent the disease.

- Determine the pathological characteristics of C. tenuicollislarval disease in pigs and T. Hydatigena tapeworm disease in dogs, this is the basis for veterinary staff and breeders to diagnose the disease through clinical diagnosis.

- Identify the sensibility and the specifity of reaction when used producing antigen of C. tenuicollislarvae for diagnosing, it can help in disease diagnosis easier and more exactly.

- Propose preventive measures of C. tenuicollislarval disease in pigs, goats effectively, from that can avoid damages causes by this disease.

- Be a valuable reference in training, veterinary scientific research in disciplinary universities, colleges and Institutes.

* Opening Issues for further studies

Need a further study on recombinat antigen of C. tenuicollis larvae for a actively antigenic source to diagnose the disease for livestocks will be the pending issues need further works.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan