Liên kết đào tạo

Ngày 12-09-2013

Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Central - Philippine

Quyết định 229/QĐ-ĐHTN, ban hành ngày 29/03/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt Đề án: "Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Central - Philippine"

Các bài liên quan