Năm 2007

PP toán sơ cấp; Toán ứng dụng

Quyết định số 1155/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ Toán học cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo các chuyên ngành:

- PP toán sơ cấp. Mã số 60 46 40.
- Toán ứng dụng. Mã số 60 46 36.

Các bài liên quan