Năm 2008

Địa lí học; Quản lý đất đai; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật điện tử

1. Quyết định số 568/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Địa lí học. Mã số 60 31 95

 

2. Quyết định số 572/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số 60 62 16

 

3. Quyết định số 2867/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo các chuyên ngành:

- Công nghệ sinh học. Mã số 60 42 80

- Kỹ thuật điện tử. Mã số 60 52 70

Các bài liên quan