Tin tức & Sự kiện

Ngày 27-05-2015

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 1669/QĐ-BGDĐT    

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

------------------------------------------ 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

         Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-  Bộ trưởng (để b/c);

-  Bộ Tư pháp;

-  Lưu: VT, PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Đã ký

 

 

Bùi Văn Ga

Đính kèm:

Các bài liên quan