Năm 2015

1. Quyết định số 739/QĐ-BGDĐT, ngày 12/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành:

- Vật lí chất rắn. Mã số 60 44 01 04

2. 1. Quyết định số 1492/QĐ-BGDĐT, ngày 07/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành:

- Kĩ thuật cơ khí động lực. Mã số 60 52 01 16

Các bài liên quan