Hội đồng chức danh

Ngày 25-10-2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

13/08/2021 | 17:11

Thông báo điều chỉnh kế hoạch họp Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên và thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên

30/07/2021 | 08:23

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

21/06/2021 | 11:12

Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

11/05/2021 | 09:48

Quyết định số 25 ngày 31/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ

03/09/2020 | 14:21

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

03/08/2020 | 14:45

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

29/07/2020 | 16:06

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

15/07/2020 | 16:53

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

15/07/2020 | 15:53

Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

15/07/2020 | 15:47

Trang 1/5 <12345>