Hội đồng chức danh

Ngày 19-06-2024

Công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2024

08/05/2024 | 10:46

Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên

09/04/2024 | 16:41

Thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

03/07/2023 | 16:13

Thông báo kế hoạch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2023

03/07/2023 | 16:12

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2023

03/07/2023 | 16:11

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại Đại học Thái Nguyên

27/02/2023 | 08:58

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Đại học Thái Nguyên

25/07/2022 | 16:35

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2022

08/07/2022 | 14:57

Thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

08/07/2022 | 14:53

Thông báo kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2022

08/07/2022 | 14:31

Trang 1/6 <123456>