Hội đồng chức danh

Ngày 03-07-2023

Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2023

Đính kèm:

Các bài liên quan