Văn bản pháp quy

Ngày 11-09-2013

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng 
của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                     KT. BỘ TRƯỞNG
                                                      THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
                                                   (đã kí)
                                                   Bành Tiến Long

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;             
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Cơ quan trực thuộc Chính phủ;             
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);                                  
- Như Điều 3;
- Kiểm toán Nhà nước;                                                                          
- Công báo; 
- Website Chính phủ;                                                    
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, HTQT.

 

Chi tiết nội dung trong File đính kèm

(Theo tin Bộ GD&ĐT, ngày 24/12/2007)


Các bài liên quan