Văn bản pháp quy

Ngày 12-08-2014

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (Mới 2014)

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT  ngày 15/5/2014 của của Bộ trưởng BGDĐT

2. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc ĐHTN

Các bài liên quan