Văn bản pháp quy

Ngày 12-09-2013

Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên (Đã có văn bản mới năm 2014)

Quyết định số 926/QĐ-ĐHTN, ngày 29 tháng 8 năm 2011 "Ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên"

Các bài liên quan