Thông tin luận án

Ngày 27-09-2019

Thông tin luận án của NCS. Lê Xuân Hưng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu chế độ công nghệ sửa đá, bôi trơn – làm nguội và xác định đường kính đá mài tối ưu khi thay đá để nâng cao hiệu quả của quá trình mài lỗ" 

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 9 52 01 03

Học và tên NCS: Lê Xuân Hưng

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS Vũ Ngọc Pi

GS. TSKH. Bành Tiến Long

Cơ sở đào tạo: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Phân tích chi phí của nguyên công mài lỗ và nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến chi phí gia công.

2) Xây dựng mô hình xác định đường kính đá mài khi thay (hay tuổi thọ hợp lý của đá) trong gia công mài lỗ và đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến đường kính đá mài khi thay.

3) Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng, xác định chế độ bôi trơn – làm nguội, chế độ sửa đá hợp lý khi mài lỗ thép 90CrSi.

 

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu xác định các biện pháp nâng cao hiệu quả của quá trình mài lỗ nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành khi mài lỗ chi tiết thép 90CrSi. Kết quả này có thể áp dụng vào quá trình gia công trong thực tế để gia công các sản phẩm lỗ như cối dập thuốc viên nén, cối dập thép ...

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu này đã tìm ra được một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quá trình mài lỗ nhưng vẫn còn những vấn đề cần thiết phải đầu tư nghiên cứu tiếp. Cụ thể gồm những hướng nghiên cứu sau: 

1) Nghiên cứu sâu hơn về phương pháp BTLN và tìm cách đưa dung dịch BTLN tiếp cận sâu hơn vùng gia công.

2) Với các lỗ có đường kính nhỏ hơn 10mm và chiều dài lỗ lớn điều kiện mài lỗ rất khốc liệt và đòi hỏi thiết bị hiện đại, có độ cứng vững cao do đó cần được tiếp tục quan tâm.

3) Khảo sát ảnh hưởng của chế độ BTLN và chế độ sửa đá đến các tính chất cơ, lý của bề mặt chi tiết gia công.

 

INFORMATIOIN OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation: "Optimization study on determination of dressing parameters, lubricant conditions and exchanged grinding wheel diameter in internal cylindrical grinding process" 

Specialty: Mechanical Engineering 

Code of Specialty: 9 52 01 03

PhD Student: Le Xuan Hung

Scientific supervisor:        

1. Assos. Prof. Dr. Vu Ngoc Pi

2. Prof. Dr.-Ing. habil. Banh Tien Long

Training institution: Thai Nguyen University of Technology

 

NEW SCIENTIFIC RESULTS OF THE DISSERTATION

1) This study has analyzed the internal grinding cost and the influence of grinding process parameters on the grinding cost.

2) Determining model to calculate the optimal exchanged grinding wheel diameter (or optimum wheel lifetime) in internal grinding process and the influence of grinding process parameters on the optimal exchanged wheel diameter.

3) The lubricating-cooling parameters and dressing parameters have been analyzed and optimized based on grinding experiments of 90CrSi steel alloy.

 

APPLICATION IN PRACTICE

AND RECOMMENTATION FOR FURTHER STUDIES

The practical application:

In this study, solutions to improve the internal grinding efficiency to increase the grinding productivity and reduction the grinding cost for 90CrSi steel alloy were determined. The results can be applied in reality in internal grinding process for machining tablet dies.

Recommendations for further studies

Although a number of solutions to improve the efficiency of grinding process were proposed in this study, there are still some problems which need to be solved. Therefore, several recommendations for further research are as follows:

4) Research on the method to supply of the coolant into deep areas of grinding.

5) Cutting conditions when grinding small and deep holes with the diameter less than 10 mm are very fierce. Therefore, it is needed further researches.

6) Investigation of the effects of coolant parameters and dressing parameters on the mechanical and physical properties of the workpiece surface.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế độ công nghệ sửa đá, bôi trơn – làm nguội và xác định đường kính đá mài tối ưu khi thay đá để nâng cao hiệu quả của quá trình mài lỗ.  

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 9 52 01 03

Học và tên NCS: Lê Xuân Hưng

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Ngọc Pi, GS. TSKH. Bành Tiến Long

Cơ sở đào tạo: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

1)       Phân tích chi phí của nguyên công mài lỗ và nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến chi phí gia công.

2)       Xây dựng mô hình xác định đường kính đá mài khi thay (hay tuổi thọ hợp lý của đá) trong gia công mài lỗ và đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến đường kính đá mài khi thay.

3)       Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng, xác định chế độ bôi trơn – làm nguội, chế độ sửa đá hợp lý khi mài lỗ thép 90CrSi.

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu xác định các biện pháp nâng cao hiệu quả của quá trình mài lỗ nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành khi mài lỗ chi tiết thép 90CrSi. Kết quả này có thể áp dụng vào quá trình gia công trong thực tế để gia công các sản phẩm lỗ như cối dập thuốc viên nén, cối dập thép ...

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu này đã tìm ra được một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quá trình mài lỗ nhưng vẫn còn những vấn đề cần thiết phải đầu tư nghiên cứu tiếp. Cụ thể gồm những hướng nghiên cứu sau: 

1)        Nghiên cứu sâu hơn về phương pháp BTLN và tìm cách đưa dung dịch BTLN tiếp cận sâu hơn vùng gia công.

2)       Với các lỗ có đường kính nhỏ hơn 10mm và chiều dài lỗ lớn điều kiện mài lỗ rất khốc liệt và đòi hỏi thiết bị hiện đại, có độ cứng vững cao do đó cần được tiếp tục quan tâm.

3)       Khảo sát ảnh hưởng của chế độ BTLN và chế độ sửa đá đến các tính chất cơ, lý của bề mặt chi tiết gia công.

INFORMATIOIN OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation: Optimization study on determination of dressing parameters, lubricant conditions and exchanged grinding wheel diameter in internal cylindrical grinding process. 

Specialty: Mechanical Engineering 

Code of Specialty: 9 52 01 03

PhD Student: Le Xuan Hung

Scientific supervisor:         1. Assos. Prof. Dr. Vu Ngoc Pi

            2. Prof. Dr.-Ing. habil. Banh Tien Long

Training institution: Thai Nguyen University of Technology

NEW SCIENTIFIC RESULTS OF THE DISSERTATION

4)       This study has analyzed the internal grinding cost and the influence of grinding process parameters on the grinding cost.

5)       Determining model to calculate the optimal exchanged grinding wheel diameter (or optimum wheel lifetime) in internal grinding process and the influence of grinding process parameters on the optimal exchanged wheel diameter.

6)       The lubricating-cooling parameters and dressing parameters have been analyzed and optimized based on grinding experiments of 90CrSi steel alloy.

APPLICATION IN PRACTICE

AND RECOMMENTATION FOR FURTHER STUDIES

The practical application:

In this study, solutions to improve the internal grinding efficiency to increase the grinding productivity and reduction the grinding cost for 90CrSi steel alloy were determined. The results can be applied in reality in internal grinding process for machining tablet dies. 

 

Recommendations for further studies

Although a number of solutions to improve the efficiency of grinding process were proposed in this study, there are still some problems which need to be solved. Therefore, several recommendations for further research are as follows:

4)       Research on the method to supply of the coolant into deep areas of grinding.

5)       Cutting conditions when grinding small and deep holes with the diameter less than 10 mm are very fierce. Therefore, it is needed further researches.

6)       Investigation of the effects of coolant parameters and dressing parameters on the mechanical and physical properties of the workpiece surface.

 

Các bài liên quan