Thông tin luận án

Ngày 09-06-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

Ngành: Khoa học cây trồng             Mã số: 9.62.01.10

Họ và tên NCS: Phạm Thị Thu Huyền

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Văn Điền
  2. PGS.TS. Trần Thị Trường

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã tuyển chọn được giống đậu tương ĐT51 thích hợp với vụ hè thu tại tỉnh Thái Nguyên, có thời gian sinh trưởng từ 90 – 93 ngày, sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh hại khá, hạt màu vàng đẹp, cho năng suất trung bình 2,51 tấn/ha, tăng 26,13% so với đối chứng.

- Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật phù hợp làm tăng năng suất giống đậu tương ĐT51 trong vụ hè thu, cụ thể: thời vụ trồng thích là từ 26/6 đến 16/7, gieo với mật độ 30 cây/m2, sử dụng phân vô cơ với tỷ lệ 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O và 5 tấn phân chuồng hoặc 1 tấn phân HCVS Sông Gianh, sử dụng chế phẩm nano xử lý hạt giống kết hợp bón phân qua lá ở 2 giai đoạn trước khi cây ra hoa và khi cây hình thành quả trọn vẹn.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Giới thiệu giống đậu tương ĐT51 và các biện pháp kỹ thuật đã nghiên cứu vào vùng sản xuất đậu tương tại tỉnh Thái Nguyên thông qua các trung tâm khuyến nông, hợp tác xã và các hộ gia đình góp phần mở rộng diện tích đậu tương Hè Thu.

- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng chất lượng hạt đậu tương ĐT51 (hàm lượng isoflavon; hàm lượng axit béo; hàm lượng protein…) để có thể có giá trị cao hơn từ việc sản xuất đậu tương.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Research on technical practices to improve yield of summer-autumn soybean in Thai Nguyen"

Speciality: Crop Science                       Code: 9.62.01.10

PhD. candidate: Phạm Thị Thu Huyền

Scientific supervisors:

  1. Assoc.Prof.Dr. Tran Van Dien – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)
  2. Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Truong – Vietnam Academy of Agricultural Sciences

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and       Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Soybean variety DT51 was identified as the most suitable variety for summer-autumn season in Thai Nguyen. Variety DT51 has 90 to 93-day growth period, good growth, average plant height, number of primary branches from 2.5 to 3.5 branches/plant, low level of pest and disease infection, good resistance to spillage, yield of 2.4 - 2.6 tons/ha.

- Appropriate and effective technological practices were determined in order to improve soybean variety DT51 in the summer-autumn season in Thai Nguyen. Specifically, the suitable planting season is from June 26 to July 16; the density is 30 plants per square meter; the rates of fertilizer per hectare is 30 kg of N: 60 kg of K2O: 60 kg of P2O5: 1000kg of Song Gianh microbial organic fertilizer (SGMOF) or 5 tons of manure; seed treatment with G3 nano-preparation mixed with A4 foliar fertilization in two times before flowering and at seeding stages.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

- Introduce soybean variety DT51 and the technical practices determined in the research to soybean production area through extension agency, household or cooperative in Thai Nguyen in order to expand the area of ​​Summer-Autumn soybean.

- Continue to study technical practices to increase the quality of soybean seeds of variety DT 51 (isoflavone content; fatty acid content; protein content and so on) in order to gained higher value from local soybean production.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan