Thông tin luận án

Ngày 10-11-2023

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Lý Việt Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: “Nghiên cứu, công nghệ và đánh giá cơ tính lớp mạ kim loại lên vật liệu không dẫn điện bằng phương pháp thân thiện với môi trường”

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí                         Mã số: 9 52 01 03

Họ và tên NCS: Lý Việt Anh

Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Như Khoa

Tên cơ sở đào tạo: Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã nghiên cứu giải mã công nghệ mạ kim loại lên vật liệu không dẫn điện bằng phương pháp tiên tiến, thân thiện với môi trường; đánh giá cơ tính lớp kim loại được mạ phủ và đưa ra phương hướng cải tiến phát triển. Các kết quả mới của Luận án bao gồm:

  1. Đã thiết lập được hệ thống công nghệ mạ phủ kim loại lên chất nền không dẫn điện, không sử dụng các hoạt chất mang độc tố đồng thời giảm thiểu hàm lượng chất xúc tác đắt tiền. Xác định các thông số công nghệ hợp lý của phương pháp mạ tiên tiến
  2. Đánh giá được tính khả dụng của phương pháp về cơ tính lớp mạ thông qua các tiêu chí chính: 1. Cấu trúc tế vi và chiều dày lớp mạ, phủ; 2. Độ nhám bề mặt của lớp mạ; và 3. Độ bám dính của lớp mạ trên chất nền;
  3. Đã chứng minh được bằng thực nghiệm ảnh hưởng của tần số rung siêu âm đến: 1. Độ nhám bề mặt lớp phủ và 2. Tốc độ mạ phủ (Tốc độ kết tủa). Rút ra được tần số rung siêu âm phù hợp để đạt được độ nhám và tốc độ mạ mong muốn.

 

Thesis title: "Researching technology and mechanical assessment of metalliferous layers on insulating substrates by environmentally friendly method"

Specialty: Mechanical engineering                        Code: 9 52 01 03

Full name of PhD student: Lý Việt Anh

Title, degree, full name of the instructor: AssocProf. Dr. Ngo Nhu Khoa

Name of institution: Thai Nguyen University of Technology - Thai Nguyen University

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The thesis has Researched and studied and decipher the plating and metal coating technology on no on insulating substrates by advanced and environmentally friendly methods; evaluate the mechanical properties of the coated metal layer and give directions for improvement and development.

  1. Establishing a system of metal-coated plating technology on non-conductive substrates, without using active substances that carry toxins and at the same time minimizing the content of expensive catalysts. Determine the reasonable technological parameters of the advanced plating method
  2. Evaluate the usability of the method of coating mechanical properties through the following main criteria: 1. Microstructure and thickness of plating and coating; 2. Surface roughness of plating; and 3. Adhesion of the coating to the substrate;
  3. Experimental study on the effect of ultrasonic vibration frequency on: 1. Coating surface roughness and 2. Coating speed (Precipitation rate). The appropriate ultrasonic vibration frequency is derived to achieve the desired roughness and plating speed.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan