Thông tin luận án

Ngày 25-03-2014

Thông tin luận án của NCS Bùi Lan Anh

 

 Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Mã số: 62 62 01 10.

Họ và tên NCS: Bùi Lan Anh.

Khóa đào tạo: 2009 - 2013.

Người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng;    

 2. PGS.TS. Trần Đăng Xuân.

 Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm      

 Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Xác định được 38 loài thực vật ở một số tỉnh miền núi phía Bắc có khả năng trừ dịch hại cây trồng.

 (2) Cách điều chế thuốc trừ sâu thảo mộc: gồm 7 bước:

 

(3) Các dung dịch ngâm thực vật và chế phẩm thảo mộc có hiệu quả phòng trừ sâu hại cao. Trong đó, dung dịch ngâm quả bồ hòn có hiệu quả cao (đạt 88,61 – 100 %) đối với cả 5 loài sâu (sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy và rệp).

Năng suất bắp cải ở các công thức phun dung dịch ngâm thực vật và chế phẩm thảo mộc đạt 30,24 – 44,92 tấn/ha và cao hơn đối chứng 17,73 – 32,52 tấn/ha.

Hàm lượng vi ta min C ở các công thức thí nghiệm (phun dung dịch ngâm thực vật và chế phẩm thảo mộc) cao hơn đối chứng 2,11 – 3,9 mg/100 g rau tươi.

Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm (phun dung dịch ngâm thực vật và chế phẩm thảo mộc) đều cao hơn so với công thức đối chứng chắc chắn ở mức độ tin cậy 99 %. Trong đó, hiệu quả kinh tế ở vụ Đông xuân sớm là cao nhất (lãi 12.996.000 – 64.656.000 đ/ha); tiếp đến là vụ Đông xuân muộn (lãi 4.691.000 – 34.591.000 đ/ha) và hiệu quả kinh tế ở vụ Đông xuân chính vụ là thấp nhất (lãi 642.000 – 30.207.000 đ/ha).

(4) Mô hình sử dụng dung dịch ngâm thực vật (quả bồ hòn, hạt thàn mát) có hiệu quả trừ sâu đạt 68,41 – 98,04 %,  tương đương với hiệu quả của mô hình sản xuất theo đơn vị (đạt 70,03 – 98,52 %); nhưng cao hơn so với hiệu quả của mô hình sản xuất theo người dân (đạt 51,38 – 94,46 %) từ 4,06 – 18,65 %.

Mô hình sử dụng chế phẩm trừ sâu thảo mộc (Neem oil, Rotenone) có hiệu quả trừ sâu đạt 70,43 – 93,52 %, gần tương đương so với hiệu quả của mô hình sản xuất theo người dân (đạt 51,38 – 94,46 %) và mô hình sản xuất theo đơn vị (đạt 70,03 – 98,52 %).

Năng suất rau bắp cải ở mô hình sử dụng dung dịch ngâm thực vật (quả bồ hòn, hạt thàn mát) và chế phẩm trừ sâu thảo mộc (Neem oil, Rotenone) cao hơn năng suất rau ở mô hình sản xuất theo đơn vị và sản xuất theo người dân từ 1,09 – 5,13 tấn/ha.

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật.

Sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm trừ sâu thảo mộc để sản xuất rau họ hoa thập tự, an toàn tại thành phố Thái Nguyên và vùng phụ cận.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu sản xuất hàng hoá chế phẩm thảo mộc trong phòng trừ sâu hại rau họ hoa thập tự.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION 

Research title: Study on using some plants and herbal products in cultivating cruciferous vegetables in Thai Nguyen”.

Speciality: Crop Science.

Code: 62.62.01.10.

PhD. Candidate: Bui Lan Anh.

Training course: 2009 - 2013.

Scientific Supervisors:

1. Prof. Dr. Nguyen The Hung;    

2. Prof. Dr. Tran Dang Xuan.

Training institution: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen university          

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS  

(1) Identified 38 plants species with capability to control crop pests. 

(2) Steps for processing insectide from vegetatives:

  

(3) Vegetative immersing solutions and plant-originated insecticides were proven to be effective in controlling insect pests, among them, a soapberry-immersed solution had the highest efficiency (88.61-100%) for 5 insect pest species (Cabbage Whites, Diamondback moths, Cutworms, Striped Flea-Beetles and Cabbage Aphids).

 Cabbage yield in plots treated with vegetative immersing solutions and plant-originated insecticides reached 30.24 - 44.92 tons/ha, which was 17.73-32.52 tons/ha higher than the control plot.

 Vitamin C content measured in cabbages harvested from plots treated with vegetative immersing solutions and plant-originated insecticides was 2.11-3.9 mg/100 grs FW higher than that measured in the control. 

 Economical benefit of experimental plots (vegetative immersing solutions and plant-originated insecticides) was higher than the control at significance of 99%. Specifically, the highest turnover of cabbage achieved in early winter-spring (12,996,000 – 64,656,000 VND/ha), medium turnover was in late winter-spring (4,691,000 – 34,591,000 VND/ha) and the lowest was in winter-spring 642,000 – 30,207,000 VND/ha).

(4) Models used plant-immersed solutions (MID, Sapindus) showed to be efficient in controlling insect pests (68.41 – 98.04%), corresponding to the trial model effectiveness (70.03 – 98.52%); which was 4.06 – 18.65% more effective than the models produced by farmer (51.38 – 94.46%)

Models used vegetative-originated products (Neem oil, Rotenone) showed effectiveness in controlling pest (70.43 – 93.52%), equally efficient with production models of farmers (51.38 – 94.46%) and experimental models (70.03 – 98.52%).

Cabbage yield harvested in model used plant-immersed solutions (MID, Sapindus) and vegetative-originated products (Neem oil, Rotenone) was 1.09-5.13 tons/ha higher than those harvested in experimental and farmer models, respectively.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

 -The results of the project have added, enriched scientific informationng and can be used  as references in reseach and teaching for  students of Crop science and Phytopathology.

The research results had improved the cultivation procedure of cabbage (Cruciferous) by using a number of plants and herbal preparations pesticides. Since then, these results have been applied in safe vegetable production in Thai Nguyen City and the surrounding.

  * Opening issues for further study:

 Research of Herbal preparations production to control of insects in vegetable.

Các bài liên quan