Đào tạo tiến sĩ

Ngày 14-06-2016

Rà soát cơ sở đào tạo tiến sĩ

Kính gửi:  Các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ

 

Thực hiện chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông báo kết luận số 298/TB-BGDĐT ngày 13/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay nhằm đánh giá việc đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo và từng ngành đào tạo, đồng thời bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ trong cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện các nội dung sau:

1. Nhập thông tin báo cáo online trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:http://www.hemis.moet.edu.vn trước ngày 30/6/2016.

2. Điền thông tin vào các bảng mẫu báo cáo (gửi kèm theo), có xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo và gửi trước ngày 30/6/2016 về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

3. Các nội dung báo cáo nếu được quy định trong Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 thì phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo theo quy định để giám sát, đối chiếu trong đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Cơ sở đào tạo không gửi báo cáo, không kê khai online đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 5 Điều 50 Luật Giáo dục đại học, vì vậy, không đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá và sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010. 

Để có thông tin chi tiết, xin liên hệ với chuyên viên Đào Phan Vũ, theo số điện thoại 0983218090, e-mail:dpvu@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ biết và tổ chức thực hiện./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Theo tin BGD&ĐT, ngày 13/6/2016

Đính kèm:

Các bài liên quan