Năm 2009

Khoa học môi trường; Hoá vô cơ; Quản lý kinh tế

Quyết định số 4282/QĐ-BGDĐT, ngày 25/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo các chuyên ngành:

- Khoa học môi trường. Mã số 60 85 02.

- Hoá vô cơ. Mã số 60 44 25.

- Quản lý kinh tế. Mã số 60 34 01. 

Các bài liên quan