Hội đồng chức danh

Ngày 20-12-2013

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Đại học Thái Nguyên năm 2013

Thực hiện Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS)” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008, Đại học Thái Nguyên thông báo xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2013.

1. Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS năm 2013

- Cán bộ khoa học cơ hữu của Đại học Thái Nguyên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2013;

- Cán bộ khoa học thuộc cơ sở giáo dục, nghiên cứu  được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2013 có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS tại Đại học Thái Nguyên.

- Đối với ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư hoặc Phó Giáo sư tại một cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.

2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS

a) Thủ trưởng đơn vị đào tạo xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ở các ngành, chuyên ngành của đơn vị mình, thông báo công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại đơn vị.

b) Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc chức danh Phó Giáo sư tại Đại học Thái Nguyên cần nộp hồ sơ theo yêu cầu. Trong hồ sơ, Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 1 kèm theo thông báo này) cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm.

c) Quy trình xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS thực hiện như sau: Khoa quản lý chuyên môn có văn bản đề nghị (trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa/bộ môn); văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị đào tạo gửi Đại học Thái Nguyên (trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học - Đào tạo đơn vị). Trên cơ sở hồ sơ và văn bản đề nghị của các đơn vị, Đại học Thái Nguyên xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư căn cứ theo khoản 3, khoản 4 Điều 17 của Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS)” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008.  .

3. Hồ sơ xét đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Hồ sơ xét đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS gồm có:

- Công văn giới thiệu của cơ quan quản lý cán bộ khoa học (Đối với cán bộ khoa học không thuộc biên chế Đại học Thái Nguyên);

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS (theo mẫu số 1).

- Bản sao chụp Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

- Văn bản đề nghị của Khoa chuyên môn/ Bộ môn thuộc trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, nơi ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS.

- Công văn của Thủ trưởng đơn vị (trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên) đề nghị xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS;

- Hợp đồng đào tạo (giảng dạy và hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án) theo yêu cầu của đơn vị đào tạo nơi ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS (Đối với cán bộ khoa học không thuộc biên chế Đại học Thái Nguyên);

Thời hạn nộp hồ sơ kèm công văn đề nghị bổ nhiệm các chức danh Giáo sư, Phó giáo sư gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 30 tháng 12 năm 2013. Phiếu đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS và mẫu văn bản có thể tải về từ trang web: http://sdh.tnu.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên; Điện thoại liên hệ: 0280 3656843;  0914765087. Email: bansdh.dhtn@moet.edu.vn

Các bài liên quan