Văn bản pháp quy

Ngày 11-09-2013

Quyết định thủ tục xây dựng đề án, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 471/QĐ-ĐHTN, ban hành ngày 12/06/2008 "Quyết định thủ tục xây dựng đề án, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Đại học Thái Nguyên"

Nội dung chi tiết trong File đính kèm.


Các bài liên quan