Thông tin luận án

Ngày 02-08-2017

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Võ Hồng Sơn

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH VÕ HỒNG SƠN

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 62.14.01.04

Họ và tên NCS: Võ Hồng Sơn

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Phạm Minh Hùng

2. PGS.TS. Lê Quang Sơn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định khung lý thuyết về quản lý hoạt động học tập (HĐHT) của Sinh viên (SV) trường cao đẳng (CĐ) trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC); phân tích những điểm khác biệt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) với đào tạo theo niên chế.

2. Phân tích thực trạng để khẳng định kết quả HĐHT của SV trường CĐ trong đào tạo theo HTTC và thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường CĐ trong đào tạo theo HTTC, phát hiện được những thành tựu và hạn chế cũng như những điều kiện quản lý HĐHT của SV trường CĐ khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ.

3. Đề xuất 06 biện pháp quản lý HĐHT của SV cao đẳng khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ trong đào tạo theo HTTC. Các biện pháp có cơ sở lý luận - thực tiễn và có tính khả thi cao; có thể áp dụng thuận lợi trong quản lý HĐHT của SV ở các trường CĐ khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ và một số trường cao đẳng có điều kiện tương đồng hiện đang tổ chức đào tạo theo HTTC.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu sâu hơn về quản lý HĐHT của SV trường cao đẳng trong đào tạo theo HTTC thuộc một khối ngành cụ thể.

- Kết quả nghiên cứu thực tiễn của luận án là những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý HĐHT của sinh viên  đối với các trường cao đẳng hiện đang đào tạo theo HTTC.

- Các biện pháp của luận án đề xuất là những chỉ dẫn cụ thể để các trường cao đẳng khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ có thể vận dụng và hoàn thiện công tác quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC, đồng thời là tài liệu để các trường cao đẳng có điều kiện tương đồng có thể nghiên cứu vận dụng và triển khai thực hiện trong quản lý hoạt động học tập của sinh viên.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

    Mỗi khối ngành có những yêu cầu, những đặc thù khác nhau. Vì thế, quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC đối với từng khối ngành cũng có những yêu cầu, những đặc thù khác nhau. Đây là vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISERTATION

Dissertation: The management of learning activities of students at colleges in credit system training

Speciality: Educational Management

Code: 62.14.01.04

Ph.D.Candidate: Vo Hong Son

Training Course: 01

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Pham Minh Hung

2. Assoc. Prof. Dr. Le Quang Son

Training institution: Thai Nguyen university of Education, Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. Identify the theoretical framework on managing learning activities of students at colleges in credit system training; analyze the difference between credit system training and yearly training.

2. Analyze the current situations in order to define the results of learning activities of colleges student in credit system training and the current situation of managing learning activities of colleges student in credit system training; find out the achievements and limitations as well as the criteria of managing learning activities of the students at colleges in the South Central Coast Region.

3. Propose 06 measures of managing student's learning activities at colleges in the South Central Coastal Region in credit system training. The measures have theoretical – practical background as well as high feasibility; therefore, they can be applied advantageously in the management of learning activities of students at colleges which have been implementing the credit system training.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

1. The practical applications

- The findings of the theoretical study of the dissertation can be used as reference materials for further studies on the management of learning activities of college students of a specific major in credit system training.

- The findings of the practical study of the dissertation are the valuable lessons in the management of learning activities of students at colleges in credit system training.

- The proposed measures are considered as specific instructions that the colleges in the South Central Coastal Region can apply to fulfill the management of learning activities of their students in credit system training; and they can also be untilzed as the reference materials for the colleges with the same criteria to apply and implement their management of leaning activities of their students.

2. Further studies needed

    Different majors have different requirements and characteristics. Therefore, the management of learning activities of students in credit system training in each major has different requirements and characteristics. These issues are potential for further studies.

 

Nguồn : Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan