Thông tin luận án

Ngày 02-01-2020

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thanh Bình

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên luận án: Nghiên cứu phân bố của Thân mềm Chân bụng trên cạn (Mollusca: Gastropoda) ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Ngành: Sinh thái học                  

Mã số: 9420120

Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Bình

Người hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TS. Hoàng Ngọc Khắc 

2. PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Lần đầu tiên cung cấp thành phần loài (101 loài và phân loài thuộc 54 giống, 19 họ, 4 bộ, 3 phân lớp) Thân mềm Chân bụng trên cạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng. Góp phần hoàn thiện danh lục Thân mềm Chân bụng trên cạn tỉnh Thái Nguyên và đóng góp mới cho danh lục Thân mềm Chân bụng trên cạn Việt Nam 2 loài.

2. Đã xác định được sự phân bố của Thân mềm Chân bụng trên cạn theo các sinh cảnh, theo các phân khu chia cắt và theo sự phân vùng ở khu vực nghiên cứu.

3. Ý nghĩa thực tiễn của một số loài Thân mềm Chân bụng trên cạn: Về mặt thực phẩm, về giá trị kinh, giá trị Y dược, loài gây hại. Chưa có loài nào được cư dân địa phương gây nuôi.

4. Đề xuất được các giải pháp về kỹ thuật, tuyên truyền, bảo vệ và bảo tồn, cách khai thác và sử dụng cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và đa dạng Thân mềm nói riêng ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án là những dẫn liệu khoa học mới về thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.    Đóng góp cho tỉnh Thái Nguyên 64 loài và cho khu hệ Việt Nam 2 loài Thân mềm Chân bụng trên cạn.

Luận án đưa ra những dẫn liệu khoa học về thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn theo các sinh cảnh, theo các phân khu chia cắt và theo sự phân vùng ở khu vực nghiên cứu. Những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tính đa dạng Thân mềm Chân bụng trên cạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý Thân mềm Chân bụng trên cạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, phục vụ cho mục tiêu phát triển hệ sinh thái đa dạng và phong phú.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần nghiên cứu một cách chi tiết hơn nữa để xác định về thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn đầy đủ hơn ở khu vực nghiên cứu và các khu vực lân cận. Cần đưa ra các biện pháp bảo vệ, hạn chế việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Cần xây dựng các mô hình nhân nuôi các loài ốc cạn tại chỗ hoặc tại các cơ sở nhân nuôi thích hợp, sẽ góp phần giảm áp lực khai thác từ tự nhiên, đồng thời giúp nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation tittle: Study the distribution of Mollusca terrestrial gastropods (Mollusca Gastropoda) in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve in Thai Nguyen Province 

Major: Ecology

Code: 9420120

PhD. Candidate: Nguyen Thanh Binh

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr Hoang Ngoc Khac 

2. Assoc. Prof. Dr Hoang Van Ngoc 

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE THESIS

1. For the first time, the thesis provides species composition (101 species and subspecies of 54 genera, 19 families, 4 orders, 3 subclasses) of Mollusca terrestrial gastropods in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve; contributes to the completion of the terrestrial gastropods list in Thai Nguyen and adds two new species to the list of terrestrial gastropods in Vietnam.

2. Determine the distribution of the Mollusca terrestrial gastropods regarding the habitats, the subdivisions and zones in the study area.

3. Practical significance of some Mollusca terrestrial gastropods in terms of food, economic value, medicinal value, and pests. No species have been raised by local residents.

4. Propose solutions of technology, propaganda, protection and conservation, exploitation and use for the management and conservation of biodiversity in general and the diversity of Mollusca terrestrial gastropods in Than Sa - Phuong Hoang nature reserve, Thai Nguyen province in particular.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Practical applications of the research results

 The research results of the thesis can serve as new scientific data on the composition of Mollusca terrestrial gastropods in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve; contribute 64 species to Thai Nguyen province and 2 new species to the Vietnamese fauna.

The thesis presents scientific data on the composition of Mollusca terrestrial gastropods regarding their habitats, living division and zones in the study area; factors affecting the diversity of Mollusca terrestrial gastropods in Than Sa - Phuong Hoang nature reserve.

The research results of the thesis can be considered as the scientific basis for proposing solutions to conserve, exploit and properly use Mollusca terrestrial gastropods in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve, serving for the goal of developing a diversified and abundant ecosystem

2. Recommendations for further studies

It is required to have a more detailed research to determine the composition of Mollusca terrestrial gastropods in the study area and adjacent areas. Measures should be taken to protect and limit the exhaustion of resources in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve.

It is necessary to develop models for breeding Mollusca terrestrial gastropods in site or in appropriate breeding facilities, which will contribute to reducing the pressure of exploitation from the wild, and at the same time improve the living standards and income for people.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan