Thông tin luận án

Ngày 01-07-2020

Trang thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Dương Hòa An

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. DƯƠNG HÒA AN

 

Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hiện đại nhận dạng sự cố ngắn mạch trên đường dây truyền tải điện"

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa         Mã số: 9.52. 02.16 

Họ và tên NCS:  Dương Hòa An

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TSKH. Trần Hoài Linh

2. TS. Đỗ Trung Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có những đóng góp mới sau:

1) Luận án đã đề xuất phương pháp phát hiện thời điểm xuất hiện sự cố trên đường dây truyền tải thông qua phân tích sóng phản xạ chủ động trên miền thời gian kết hợp với phân tích Wavelet và mạng noron logic mờ TSK.

2) Xây phương pháp phân tích sóng phản xạ chủ động trên miền thời gian và tần số kết hợp với phương pháp sử dụng hàm tương quan để phát hiện thời điểm xuất hiện sự cố trên dường dây truyền tải điện. Trong phương pháp này, tín hiệu gửi vào đầu đường dây truyền tải là tín hiệu chirp đa tần.

3) Xây dựng thuật toán nhận dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện có nhiều nhánh sử dụng ít số lượng thiết bị đo và không yêu cầu đồng bộ về thời gian giữa các tín hiệu.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

*  Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng để nhận dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện có 1 nhánh và đường dây truyền tải điện có nhiều nhánh rẽ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án là giải pháp mới đóng góp và làm phong phú thêm các phương pháp nhận dạng và xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện. Đồng thời làm tài liệu tham khảo hữu ích cho đào tạo và nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khi nghiên cứu về nhận dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện.

- Hệ thống thực nghiệm góp phần đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

* Vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm đến sai số của phương pháp.

- Thử nghiệm khảo sát với đường dây thực tế để kiểm tra sự suy hao tín hiệu trên đường dây truyền tải cũng như ảnh hưởng của nhiễu gây nên trong quá trình truyền tín hiệu.

- Xây dựng mạch phát tín hiệu hình chirp để nhận dạng sự cố trên thực tế.

 

INFORMATIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF PH.D. CANDIDATE DUONG HÒA AN

Dissertation title:  Research and apply modern methods of fault detection on power transmission lines.

Speciality: Control Engineering and Automation   Code of Speciality: 9.52.02.16

 

Full Name of Ph.D. candidate: Duong Hoa An

Scientific supervisors:

1. Assoc. Prof., Dr. Sc. Trần Hoai Linh

2. Dr. Do Trung Hai

Training institution: Thai Nguyen University of Technology.

 

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

The dissertation has following new scientific contributions:

1) The thesis has proposed a method to detect shortage faults on the transmission lines using time domain reflectometry method basing on the analysis of reflected waveform combined with wavelet analysis and TSK fuzzy logic network.

2) Designed and implemented a new method of analyzing reflected waves in the time and frequency domains combined with the method of using correlation function to detect the fault time on the power transmission lines. In this method, the signal sent into the transmission line is a chirp signal.

3) Designed and implemented a new algorithm to dectect fault on multi-branch transmission lines using a small number of measuring devices and requiring no time synchronization between signals.

 

APPLICATIONS, PRACTICAL APPLICABILITY

AND OPEN FOR CONTINUATION SCIENTIFIC PROBLEMS

Applications, possible applications in practice:

The research results of the thesis can be applied to fault identification on a transmission line with a single branch and on the transmission lines with multiple branches.

- The results of the thesis are useful references for training and research of lecturers, PhD students, graduate students, and students when studying on identification of fault on power transmission lines.

- Experimental system contributes to the training of technicians in control and automation technology.

Open for continuation scientific problems:

- Study the influence of the environment conditions such as temperature, humidity on the accuracy of the method.

- Testing with actual lines to check the signal loss on the transmission line and the effect of interference caused during the signal transmission.

- Building chirp signaling circuit to identify actual fault.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan