Thông tin luận án

Ngày 05-07-2021

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án: "Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang"

Chuyên ngành: Y tế công cộng;                          Mã số: 9.72.07.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Xuân Đà

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

* Thực trạng điều kiện lao động và sức khỏe bệnh tật của người chuyên canh vải:

Người dân chuyên canh vải có thời gian làm việc kéo dài trên 8 giờ/ngày (chiếm tỷ lệ cao: 62,6%). Có ít người dân chuyên canh vải thực hiện khám sức khỏe dịnh kỳ hàng năm (Chỉ có 16,7%). Tỷ lệ người dân bị tai nạn lao động phải nghỉ việc chiếm 14,9%. Tỷ lệ người dân bị say nắng, say nóng chiếm tỷ lệ 29,2%. Các chứng bệnh thường gặp nhất ở người dân chuyên canh vải là viêm mũi họng (37%), viêm kết mạc (21,7%), đau đầu (20,5%), viêm da (18,3%). Các dấu hiệu, triệu chứng phổ biến khi sử dụng HCBVTV là mệt mỏi, choáng váng, hoa mắt chóng mặt, chảy nước mắt, khô rát họng. Về phân loại sức khỏe, có 52,3% người dân chuyên canh vải có sức khỏe loại I, tỷ lệ người dân có sức khỏe loại II chiếm 38,8%. Có 3,7% người chuyên canh vải có sức khỏe loại IV. Tỷ lệ bất thường về hoạt tính enzyme cholinesterase trong máu ở người chuyên canh vải khá cao (21,2%).    

* Một số yếu tố liên quan đến các chứng-bệnh thường gặp ở người chuyên canh vải bao gồm: kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn vệ sinh lao động chưa tốt; Sử dụng  trang thiết bị bảo hộ cá nhân và tuân thủ ATVSLĐ khi tiếp xúc HCBVTV cũng liên quan rõ rệt.

* Hiệu quả của các giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe người chuyên canh vải:

- Giải pháp can thiệp có hiệu quả trong việc cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành đảm bảo ATVSLĐ cho người dân chuyên canh vải. Hiệu quả can thiệp về kiến thức đạt 47,6%, về thái độ tốt đạt 41,4%, về thực hành đạt 47,4%

- Giải pháp can thiệp có hiệu quả rõ rệt trong việc tăng tỷ lệ sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân ở người dân chuyên canh vải. Cải thiện tỷ lệ sử dụng khẩu trang đạt chuẩn; đeo găng tay tăng; cải thiện tỷ lệ sử dụng kính đúng tiêu chuẩn; tăng tỷ lệ sử dụng mũ, quần áo, bảo hộ đạt chuẩn khi làm việc tại trang trại lần lượt đạt 52,8%; 29,4%; 16,6% và 48,2%.

- Giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe có hiệu quả trong việc đảm bảo ATVSLĐ khi sử dụng HCBVTV ở người chuyên canh vải. Hiệu quả can thiệp trong việc tăng tỷ lệ không ăn uống, hút thuốc khi phun HCBVTV; tăng tỷ lệ HCBVTV, dụng cụ phun được cất giữ nơi riêng biệt; cải thiện tỷ lệ vỏ bao bì HCBVTV sau khi phun được thu gom, xử lý theo quy định lần lượt đạt 46,2%; 46,7%; 16,3%.

- Giải pháp can thiệp có hiệu quả, giảm tỷ lệ mắc một số chứng, bệnh như đau đầu, viêm mũi họng, viêm kết mạc và viêm da. Đồng thời làm cải thiện tình trạng sức khỏe chung cũng như các biểu hiện của nhiễm độc HCBVTV ở người dân chuyên canh vải. Hiệu quả can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm mũi họng 28,9%; giảm tỷ lệ mắc bệnh đau đầu đạt 35,2% và giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm da đạt 48,9%.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

 Việc xác định được thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe và các yếu tố liên quan đến sức khỏe, bệnh tật cũng như hiệu quan can thiệp chăm sóc sức khỏe cho người chuyên canh vải tại địa điểm nghiên cứu là cơ sở cho việc cải thiện điều kiện lao động, phòng chống các chứng bệnh thường gặp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân chuyên canh vải. Các thông tin này sẽ được tham khảo để xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung.

Giải pháp can thiệp chủ yếu trong nghiên cứu của chúng tôi là truyền thông giáo dục sức khỏe, kết hợp với khám phát hiện sớm, chữa bệnh kịp thời. Các giải pháp khác như hướng dẫn sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn lao động cho người chuyên canh vải được đánh giá là hợp lý. Đây là giải pháp dễ triển khai và có tính hiệu quả, đồng thời mang lại lợi ích to lớn cho người chuyên canh vải cả về kinh tế và sức khỏe. Như vậy, các giải pháp can thiệp của chúng tôi có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, khi người dân thấy rõ được lợi ích của giải pháp can thiệp đồng thời kết hợp với sự ủng hộ của chính quyền địa phương và  ngành y tế của địa phương để đạt được tính bền vững, nâng cao khả năng dự phòng bệnh tật.

Cần thực hiện các nghiên cứu với quy mô rộng hơn. Kiểm tra, đánh giá đầy đủ các yếu tố môi trường, điều kiện lao động là rất cần thiết để có đẩy đủ dữ liệu về các nguy cơ nghề nghiệp đối với người chuyên canh vải. Đồng thời, cần chuẩn bị nguồn lực để thiết kế một chương trình can thiệp đầy đủ và toàn diện hơn.

 

DISSERTATION INFORMATION

 

Research title: "The real situation of working condition, health, some related factors and effect of intervention on farmer in lychee cultivating at Luc Ngan district, Bac Giang province"

Field of study: Public Health;            Code: 9.72.07.01

Student: Mr. Nguyen Hoang Quynh

Advisor: Associate Prof. PhD. Pham Xuan Da

Co-Advisor: Associate Prof. PhD. Nguyen Thi Quynh Hoa

Training Units: University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University

 

THE NEW FINDINGS OF THIS STUDY

* The working conditions and health, disease of lychee farmers: The working hours of lychee farmers have more than 8 hours/day about 62.6%. There are few lychee farmers to perform annual periodic health checks, accounting for 16.7% in both communes. The rate of injury in people is 14.9%. The rate of heatstroke accounts for 29.2%. Most common diseases among the lychee farmers are rhinitis (37%), conjunctivitis (21.7%), headache (20.5%), dermatitis (18.3%). Besides, some common signs and symptoms in lychee farmers using pesticides are fatigue, dizziness, watery eyes, dry throat. Regarding the health classification, 52.3% of the lychee farmers have health type I, type II, accounting for 38.8% and 3.7% have health type IV. The majority of study subjects have results of quantitative cholinesterase activity in the blood at normal level. In Thanh Hai commune, the rate of cholinesterase activity having abnormal levels <5,300 U/L is quite high (21.2%)

* The related factor to common disease among lychee farmers: The related factor to common disease among lychee farmers include: KAP about occupational hygiene and safety; using PPE in exposure to pesticide

* The effects of intervention solutions on health care among lychee farmers

- The effects of interventions by improving knowledge, attitudes and practices on OSH for lychee cultivators. Effectiveness of intervention in improve satisfied knowledge is 47.6%, good attitude is 41.4%, practice is 47.4%.

- Intervention solutions are clearly effective in increasing the rate of using PPE of lychee farmers. Effective intervention in improving the rate of using standard masks; improve the rate of wearing gloves while working; improve the using of standard glasses; improve the using of standard hats and protective clothing are 52,8%; 29,4%; 16,6% and 48,2%, respectively.

- Effective health care interventions in ensuring OSH when using pesticides in lychee farmers. The effectiveness of intervention in increasing the rate of not eating, drinking and smoking in spraying pesticides; increasing the rate of pesticides, spraying tools stored in separate places; improving the rate of pesticide packaging after spraying is collected and handled according to regulations reached 46,2%; 46,7%; 16,3%, respectively

- Effects of interventions in reducing the incidence and diseases such as headache, rhinitis, conjunctivitis and dermatitis. At the same time, it will improve the general health status and the poisoning status of pesticides in lychee farmer. Effective intervention in reducing the prevalence of rhinitis by 28.9%; reduction in the rate of headaches by 35.2% and reduction in the rate of skin diseases by 48.9%.

 

THE APPLICATION AND APPLICABILITY IN PRACTICE

SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH

The identification of working conditions, health and factors related to health and disease as well as effectiveness of health care interventions for lychee farmers at the study site is very valuable in improving working conditions, preventing common diseases, improving the quality of health care for the lychee cultivator. This information will be referenced to develop health care programs for workers in the agricultural sector.

The most important intervention solution in our research is health education communication. Medical examination and treatment timely and at the same time instructing the use of PPE for the lychee cultivating. This solution is easy to implement and highly effective and at the same time brings great benefits to the lychee farmer in terms of both economic and health benefits, so our intervention solution is high feasibility. In addition, when people clearly see the benefits of the intervention, at the same time combining with the support of the local authoryties, local health sector, the core is the staff in commune health stations and village health workers, the people will continue to ensure OSH conditions, increasing the use of PPE, improving health.

It is necessary to carry out larger studies about environmental factors, working conditions. How to assessmente the risk factors for health and diseases of lychee farmers.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược , Đại học Thái Nguyên.

Đăng ngày 12/4/2021.

Các bài liên quan