Thông tin luận án

Ngày 24-10-2022

Trang thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Trung Thắng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc"

Ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục                      Mã số: 9140102

Họ và tên NCS: Hoàng Trung Thắng

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án làm phong phú thêm lý luận phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên (NLNNGV) cho sinh viên dân tộc thiểu số (SVDTTS) giúp các trường đại học có đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số nghiên cứu, vận dụng trong quá trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp hiện nay.

2. Đánh giá được thực trạng NLNNGV của SVDTTS và thực trạng phát triển NLNNGV cho SVDTTS. Khái quát hoá những hạn chế về NLNNGV của SVDTTS và những bất cập trong quá trình phát triển NLNNGV cho SVDTTS ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc giúp các trường khắc phục những hạn chế nêu trên trong quá trình đào tạo giáo viên là người DTTS.

3. Đề xuất được 05 biện pháp phát triển NLNNGV cho SVDTTS ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc giúp các trường có thể tham khảo, vận dụng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là người DTTS. Cụ thể gồm các biện pháp: Phát triển chương trình dạy học dành cho sinh viên dân tộc thiểu số theo hướng mở dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình; Biên soạn hệ thống học liệu, tài liệu phục vụ giảng dạy các chuyên đề và học phần tự chọn dành cho sinh viên dân tộc thiểu số theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp; Đa dạng môi trường học tập phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học; Phối hợp giữa trường đại học với trường phổ thông và các bên liên quan trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số; Kết hợp phương thức đào tạo trực tiếp với chuyển đổi số trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC ĐƯỢC NGHIÊN CỨU

 

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể  được ứng dụng trong quá trình đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên sư phạm trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Vị trí việc làm của SVDTTS sau khi tốt nghiệp sư phạm ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc là khác nhau (giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông) với những yêu cầu mang tính đặc trưng. Do đó, phát triển NLNNGV cho SVDTTS tương thích với những vị trí việc làm cụ thể của SVDTTS sau khi tốt nghiệp là vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Developing teacher professional competence  for ethnic students at the in universities in the northern mountainous region"

Major: Theory and history of education                                            Code: 9140102

Ph.D Candidate: Hoang Trung Thang

Supervisor: Associate Professor.Dr Nguyen Van Le

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. The thesis enriches the theory of developing teacher professional competence (TPC) for ethnic minority students (ES) to help the universities that train ethnic teachers to research and apply them in the training process to meet the current professional requirements.

2. Assessing the current situation of TPC of ES and the situation of developing TPC for ES. Generalizing the limitations on TPC of ES and the inadequacies in the process of developing TPC for ES at the universities in the Northern mountainous region to help the universities overcome the above limitations in the process of training the ethnic teachers.

3. Proposing 05 measures to develop TPC for ES at the universities in the Northern mountainous area so that the universities can refer to and apply those measues to improve the quality of training the ethnic teachers. Measures include: Developing an open curriculum for ethnic students based on the program's standard outputs; Compiling a system of learning materials, teaching materials for the topics and elective terms for ES in the direction of professional competence development; Diversifying a learning environment to develop teacher professional competence for ethnic students at universities; Coordination between universities, schools and other stakeholders in developing teacher professional competence for ethnic students; Combining a form of direct training with digital transformation in developing teacher professional competence for ethnic students.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND REMAIN ISSUES NEED

TO BE STUDIED FURTHER

 1. The applications and the possibility of applying the results into reality

The research results of the thesis can be applied in the process of training and developing teacher professional competence for ethnic students at the in universities in the northern mountainous region and also as a reference, useful for lecturers and pedagogical students in the learning and research process.

2. Remain issues that need further research

The employment position of ethnic students after graduating from pedagogy at universities in the Northern mountainous region is different (primary teacher, junior high school teacher, high school teacher) with requirements characteristic. Therefore, the developing teacher professional competence for ethnic students compatible with specific job positions of ethnic students after graduation is an open issue that needs further research.     

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.   

Các bài liên quan