Thông tin luận án

Ngày 15-11-2023

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuý Hằng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Tổng hợp và khảo sát khả năng phân hủy Rhodamine B trong môi trường nước của vật liệu nano ferrite”

Ngành:  Hóa vô cơ              Mã số: 9 44 01 13

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Lê Hữu Thiềng.
  2. PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Loan.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đã xác định được ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ nung, thời gian nung, tỉ lệ mol ion kim loại/urea đến sự hình thành pha, hình thái học và tính chất của các vật liệu ferrite ZnFe2O4, CoFe2O4, NiFe2O4. Trong số các yếu tố đó, nhiệt độ nung và tỉ lệ mol kim loại/urea là hai yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy rhodamine B của CoFe2O4 và NiFe2O4.

Đã tổng hợp thành công và nghiên cứu được đặc trưng cấu trúc, tính chất và hoạt tính quang xúc tác phân huỷ rhodmine B của hệ ferrite ZnFe2O4, CoFe2O4 pha tạp ion đất hiếm La3+, Nd3+ một cách có hệ thống. Bước đầu ứng dụng được hệ vật liệu này trong xử lí nước thải dệt nhuộm cho hiệu quả xử lí cao.

Đã tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, tính chất và hoạt tính quang xúc tác phân huỷ rhodmine B của vật liệu composite ZnFe2O4/Bentonite. Khi tạo thành hệ composite, sự kết tụ của các hạt ferrite giảm, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tăng và hiệu suất quang xúc tác được cải thiện.

Các vật liệu chứa ferrite đã tổng hợp được tương đối bền, có hiệu suất tái sử dụng cao và có khả năng ứng dụng để xử lí các chất hữu cơ ô nhiễm của các làng nghề dệt nhuộm.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

- Để xử lí các chất hữu cơ ô nhiễm của các làng nghề dệt nhuộm.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Tiếp tục nghiên cứu về cơ chế của quá trình quang xúc tác phân hủy chất hữu cơ ô nhiễm trên các hệ xúc tác chứa ferrite.

- Nghiên cứu các điều kiện để có thể áp dụng hệ xúc tác trong xử lí chất hữu cơ của các làng nghề.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: Synthesis and investigation of the Rhodamine B degradation capability of nano ferrite materials in aqueous environment

Speciality: Inorganic Chemistry                Code: 9 440113

PhD. Candidate Nguyen Thi Thuy Hang

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Le Huu Thieng.

2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi To Loan.

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The effect of factors, including calcination temperature, calcination time, and metal ion/urea molar ratio, on the phase formation, morphology, and properties of ferrite materials  (ZnFe2O4, CoFe2O4, and NiFe2O4) has been determined. Among those factors, calcination temperature and metal/urea molar ratio are two factors that strongly affect the RhB photocatalytic degradation activity of CoFe2O4 and NiFe2O4.

    Ferrite systems (ZnFe2O4, CoFe2O4) doped with rare earth ions La3+ and Nd3+ have been successfully synthesized. Their structural characteristics, properties, and rhodamine B photocatalytic degradation activity have been systematically investigated.

    ZnFe2O4/Bentonite composite material has been successfully synthesized. Its structural characteristics, properties, and rhodamine B photocatalytic degradation activity have been examined. When the composite system forms, the agglomeration of ferrite particles is reduced, the specific surface area of the material increases, and the photocatalytic performance is improved.

    The synthesized ferrite-containing materials are relatively stable, have high reuse efficiency, and can be applied to treat organic pollutants in textile and dyeing villages.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

- To treat organic pollutants in textile and dyeing villages.

Further studies needed

- Continue research on the mechanism of photocatalytic decomposition of organic pollutants on catalytic systems containing ferrite.

- Research the conditions to apply catalytic systems in organic matter treatment in craft villages.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan