Thông tin luận án

Ngày 06-04-2014

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Bích

Đề tài luận án: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 (Qua truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng)

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 62.22.01.21

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích

Họ và tên người hướng dẫn:

            1. PGS. TS. Nguyễn Bích Thu;

            2. PGS. TS. Đào Thuỷ Nguyên.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống về nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 của nhóm tác giả đã có vị trí và đóng góp to lớn trong nền văn học Việt Nam hiện - đương đại.

2. Luận án vận dụng những thành tựu nghiên cứu tự sự học trên thế giới và ở Việt Nam để mô tả, phân tích sâu một số phương diện cơ bản của nghệ thuật tự sự như: ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng.

3. Luận án làm nổi bật giá trị nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn được khảo sát từ góc nhìn tự sự.

4. Luận án đã so sánh và chỉ ra điểm tương đồng, khác biệt trong nghệ thuật tự sự và trong phong cách nghệ thuật của ba tác giả.

5. Luận án đã đối chiếu, so sánh truyện ngắn của ba nhà văn ở hai giai đoạn trước - sau 1975 và so sánh với truyện ngắn của các tác giả khác, chỉ ra sự đổi mới, những thành công và hạn chế về tổ chức tự sự trong truyện ngắn của ba cây viết “gạo cội” - tiêu biểu cho thế hệ nhà văn mở đường của truyện ngắn Việt Nam từ sau 1975.

6. Từ thực tiễn sáng tác của ba tác giả, luận án chỉ ra sự vận động và đổi mới của truyện ngắn Việt Nam sau 1975.

           

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 * Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập về truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ở trường đại học, cao đẳng, trung học.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

- Tiếp tục vận dụng lí thuyết tự sự để nghiên cứu, tìm hiểu các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết của ba tác giả.

- Từ góc nhìn tự sự, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá chất lượng nghệ thuật các tác phẩm tự sự của một tác giả, một nhóm tác giả, một giai đoạn hay một nền văn học .

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTAION

PhD. Candidate Nguyen Thi Bich

Dissertation title: Narrative art in post -1975 Vietnamese short stories through short stories written by Nguyen Minh Chau, Nguyen Khai and Ma Van Khang

Speciality: Vietnamese literature

Code: 62.22.01.21

PhD candidate: Nguyen Thi Bich

Supervisors:

            1. Assoc. Prof. Nguyen Bich Thu, PhD.

             2. Assoc. Prof. Dao Thuy Nguyen, PhD.

Training Institution: College of Education - Thai Nguyen University

           THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The dissertation is studying systematically narrative art in post 1975 Vietnamese short stories of authors who have had their own positions and great contribution to Modern - Contemporary Literature in Vietnam

2. The dissertation applied research achievements in narratology in the world and in Vietnam to describe and analyze deeply some basic aspects of narrative art such as narrator, point of view, narrative tone in short stories written by Nguyen Minh Chau, Nguyen Khai and Ma Van Khang.

3. The dissertation highlights value of content and art in short stories studied from the narrative perspective.

4. The dissertation compares and points out similarities as well as differences in narrative art and art style of three authors.

5. The dissertation contrasts and compares short stories written by three writers in two phase pre - post 1975 and compares those with other authors’ works, points out innovation, success and limitations in the narrative structure in the works of these leading writers who are in the vanguard of the renovation process of post 1975 Vietnamese short stories.

6. From writing practice of three authors, the dissertation points out movement and innovation in post 1975 Vietnamese short stories.

 APPLICATIONS AND ISSUES NEEDING FOR FURTHER STUDIES

* Applicability in practice:

The findings of dissertation are references for researching, teaching and learning about post 1975 Vietnamese short stories in universities, colleges and high schools.

* Issues needing for further studies:

- Continue to apply narrative theory in researching and studying works of fiction written by three authors.

- From narrative perspective continue to research, study and evaluate artistic quality in narrative works of an author, a group of authors, a stage or a literatur

Các bài liên quan