Năm 2010

Phát triển Nông thôn

Quyết định số 5460/QĐ-BGDĐT, ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ĐH Thái Nguyên.

Đào tạo chuyên ngành: Phát triển Nông thôn. Mã số 60 62 25

Các bài liên quan