Quản lí kinh tế

Quyết định số 5000/QĐ-BDGĐT, ngày 25/10/2013 "Quyết định về việc giao nhiệm vụ mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ"

 Quyết định giao cho Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Quản lý đất đai. Mã số: 62 34 04 10.

Chi tiết trong File đính kèm.

Các bài liên quan